Pháp luật sở hữu trí tuệ

Kiểu dáng công nghiệp

Favi cung cấp các dịch vụ pháp lý sau:

1. Đại diện và tư vấn cho khách hàng về xác lập quyền đối với kiểu dáng công nghiệp, gồm:

• Đánh giá khả năng đăng ký và sử dụng KDCN

• Tra cứu thông tin về đăng ký và sử dụng KDCN

• Nộp đơn và tiến hành các thủ tục pháp lý đăng ký KDCN

• Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký KDCN

• Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến đơn xin đăng ký KDCN, ví dụ như: tên, địa chỉ của người nộp đơn

• Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến Văn bằng bảo hộ KDCN trên cơ sở chuyển nhượng quyền sở hữu, sáp nhập công ty; ghi nhận đổi tên, địa chỉ chủ Văn bằng bảo hộ.

2. Đại diện và tư vấn cho khách hàng về duy trì hiệu lực bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp